bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetargi

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. informuje, iż środkiem komunikacji elektronicznej w rozumieniu § 3 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1320 ze zm.) jest Platforma Logintrade [Pzp24] dostępna pod link https://mpo-krakow.logintrade.net.

Informacje dla wykonawców dotyczących ww. Platformy:

Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie

Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 rejony

Dostawa i pokrycie składowiska odpadów komunalnych Barycz pianą mocznikowo – formaldehydową w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej, emisji pyłu i ilości odcieków podczas eksploatacji składowiska

Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych betonowych koszy ulicznych wraz z wkładami oraz 300 sztuk dodatkowych wkładów do koszy betonowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Mechaniczne oczyszczanie drugiego rejonu Miasta Krakowa

Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony

Wykonanie i dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych ze szkła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z Uchwałą Nr CIII/1587/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 roku z podziałem na 3 zadania

Ubezpieczenie nowej sortowni i hali magazynowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz osiedlowych na terenie miasta Krakowa

Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej i rękawic dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych do zbiórki liści dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego czterech sztuk używanych samochodów ciężarowych bez zabudowy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą oraz wymianą części zamiennych bloku energetycznego Nr 1 (silnik TBG 616 V 08) na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 500 szt. fabrycznie nowych koszy ulicznych wykonanych z polimerobetonu (betonu żywicznego) wraz z wkładami dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Dostawa w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) dwóch kontenerowych modułów kompostujących dla potrzeb kontenerowej kompostowni odpadów Barycz w Krakowie

Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 100 sztuk fabrycznie nowych żeliwnych koszy ulicznych z obręczą na worek dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Najem czterech samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem, do wykonywania usług w 4 zadaniach

Wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego 200 szt. fabrycznie nowych betonowych koszy ulicznych wraz z wkładami dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla taboru samochodowego MPO Sp. z o.o., Stacji Paliw MPO
Sp. z o.o. oraz Stacji Obsługi klientów zewnętrznych

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego benzyn bezołowiowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazy płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych pieszych i torowisk w tunelu szybkiego tramwaju

Utrzymanie czystości pomników, miejsc pamięci narodowej, tablic pamiątkowych, ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa

Odbieranie i termiczne unieszkodliwianie odpadów w postaci przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, zbieranych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 rejony

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazy płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup w roku 2015 dla potrzeb eksploatacji składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie 8 000 ton kruszywa hutniczego

Dostawa w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) dwóch kontenerowych modułów kompostujących dla potrzeb kontenerowej kompostowni odpadów Barycz w Krakowie

Najem czterech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z Uchwałą Nr CIII/1587/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 roku z podziałem na 4 zadania

Zakup wraz z dostawą jednej sztuki fabrycznie nowej zamiatarki ulicznej elewatorowej, holowanej przez ciężarówkę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Wykonanie i dostawa nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych ze szkła dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Prowadzenie w roku 2015 przeglądów okresowych i konserwacji bloków energetycznych (Nr 1, 2, 3 i 4) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, zainstalowanych na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie wraz z dostawą i wymianą części zużytych

Najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania

Zakup wraz z dostawą 2 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Czterokrotne koszenie traw na terenach zrekultywowanych składowiska odpadów komunalnych Barycz

Zakup wraz z dostawą do siedziby zamawiającego 1 szt. fabrycznie nowego samochodu z urządzeniem hakowym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego dwóch sztuk używanych samochodów dostawczych do 3,5 t bez zabudowy
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Zakup i dostawę 4 szt. fabrycznie nowych nośników osprzętu komunalnego wraz z dodatkowym osprzętem dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Dostawa w formie leasingu operacyjnego (z opcją wykupu) dwóch fabrycznie nowych zamiatarek dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Budowa zbiornika do magazynowania soli drogowej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie w systemie zaprojektuj i zbuduj

Wykonanie i dostawa trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów skrzyniowych z urządzeniami HDS i podwyższonymi burtami dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych z homologacją ciężarową dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 10 sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczo – skrzyniowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup zestawu do konfekcjonowania odpadów komunalnych obejmującego prasę belującą wraz z owijarką do Beli

Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2400 sztuk fabrycznie nowych koszy ulicznych wykonanych z polimerobetonu (betonu żywicznego) wraz z wkładami, 300 sztuk dodatkowych wkładów do koszy oraz 200 sztuk wkładów stożkowych do koszy z polimerobetonu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Najem czterech samochodów ciężarowych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w ramach pilotażowego programu odbioru odpadów zielonych z podziałem na 4 zadania

Wykonanie inwentaryzacji oraz oznakowania pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w sektorze IV Gminy Miejskiej Kraków

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Dostawę i pokrycie składowiska odpadów komunalnych Barycz
pianą mocznikowo – formaldehydową w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej, emisji pyłu i ilości odcieków podczas eksploatacji składowiska

Wykonanie i dostawa 25 sztuk fabrycznie nowych kontenerów metalowych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania komputerowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w ilości 9 000 000 litrów

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu dostawczo - osobowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Ubezpieczenie nowej sortowni i hali magazynowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie

Dostawa i wymiana części zamiennych w zakresie wynikającym z warunków przeglądu E5 bloku energetycznego Nr 2 (silnik TBG 616 V8) na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Wykonanie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2400 sztuk fabrycznie nowych koszy ulicznych wykonanych z polimerobetonu (betonu żywicznego) wraz z wkładami, 300 sztuk dodatkowych wkładów do koszy oraz 200 sztuk wkładów stożkowych do koszy z polimerobetonu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Założenie pasa zieleni izolacyjnej poprzez nasadzenie drzew i krzewów

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy I

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy II

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy III

Dostawa fabrycznie nowych oraz bieżnikowanych opon dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 1- nr sprawy TZ/TT/10/2018

Świadczenie usług asenizacyjnych w Centrum Ekologicznym Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 w Krakowie” – nr sprawy TZ/EG/6/2018

Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie - nr sprawy TZ/EG/7/2018

Wykonanie systemu oddymiania sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 - nr sprawy TZ/EG/8/2018

Dostawa oleju napędowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie w ilości 9 000 000 litrów - nr sprawy TZ/TT/12/2018

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego rękawic roboczych dla potrzeb MPO Sp. z o.o. w Krakowie - nr sprawy TZ/TT/13/2018

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego odzieży roboczej dla pracowników MPO Sp. z o.o. w Krakowie - nr sprawy TZ/TT/11/2018

Wykonanie systemu oddymiania sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 – nr sprawy TZ/EG/9/2018

Dostawa i pokrycie składowiska odpadów komunalnych Barycz pianą mocznikowo–formaldehydową - nr sprawy TZ/EG/10/2018

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie - nr sprawy TZ/TT/16/2018

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa - nr sprawy TZ/TT/14/2018

Wykonanie systemu oddymiania sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 – nr sprawy TZ/EG/11/2018

Serwis na zintegrowany system informatyczny do zarządzania gospodarką odpadową zwaną Umową Nadzoru Autorskiego (UNA) – nr sprawy TZ/PF/1/2018

Zakup 1 szt. fabrycznie nowej polewaczki współpracującej z podwoziem samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym dla Zamawiającego - nr sprawy TZ/TT/6/2018

Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/15/2018

Wykonanie systemu oddymiania sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 - nr sprawy TZ/EG/12/2018

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa (I obszar utrzymaniowy oraz 2 rejon utrzymaniowy)

Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części - nr sprawy TZ/EG/14/2018

Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/19/2018

Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - zadanie 3”– nr sprawy TZ/TT/18/2018

Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie CEB przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie

Dostawa i wymiana części zamiennych w zakresie wynikającym z warunków przeglądu E5 bloku energetycznego Nr 4 (silnik TCG V12 K) na składowisku odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego gazu płynnego (LPG) do tankowania pojazdów dla potrzeb Stacji Paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem z podziałem na 4 części”– nr sprawy TZ/EG/20/2018

Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 4 rejony”– nr sprawy TZ/TT/21/2018

Ochronę mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie– nr sprawy TZ/TT/20/2018

Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem - część 2– nr sprawy TZ/EG/17/2018

Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem - część 4- nr sprawy TZ/EG/19/2018

Najem dziewięciu samochodów ciężarowych wraz z kierowcą i pomocnikiem ze skrzyniami samowyładowczymi, wyposażonymi w urządzenia HDS z chwytakiem - część 3– nr sprawy TZ/EG/18/2018

Mechaniczne oczyszczanie Miasta Krakowa z podziałem na 2 rejony – nr sprawy TZ/TT/24/2018

Utrzymanie czystości w ciągach komunikacyjnych pieszych i tramwajowych oraz na przystankach tramwajowych Dworzec Główny, Politechnika w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – nr sprawy TZ/TT/25/2018

Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z podziałem na 2 części – nr sprawy TZ/EG/21/2018

Ręczne oczyszczanie Miasta Krakowa - rejon nr 3 - nr sprawy TZ/TT/28/2018

Odbieranie, transport i termiczne unieszkodliwianie odpadów w postaci przeterminowanych leków zbieranych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Kraków - nr sprawy TZ/TT/26/2018

Utrzymanie ekranów akustycznych, obiektów inżynierskich, pomników, miejsc pamięci narodowej i innych powierzchni na terenie Miasta Krakowa w zakresie mycia i usuwania graffiti - nr sprawy TZ/TT/29/2018

Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków - zadanie 1 – nr sprawy TZ/TT/27/2018

Odbieranie, transport i termiczne unieszkodliwianie odpadów w postaci przeterminowanych leków zbieranych w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Kraków – nr sprawy TZ/TT/31/2018

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów – nr sprawy TZ/EG/22/2018

Odbiór i transport odpadów zielonych gromadzonych w workach z nieruchomości o charakterze publicznym zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, z podziałem na 4 zadania – nr sprawy TZ/TT/32/2018

Zakup wraz z dostawą olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych dla taboru samochodowego M.P.O. Sp. z o.o. Stacji Paliw M.P.O. Sp. z o.o. oraz Stacji Obsługi Klientów Zewnętrznych – nr sprawy TZ/TT/1/2019

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/2/2019

Najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania” – nr sprawy TZ/EG/1/2019

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 3 500 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla MPO Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/4/2019

Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych worków foliowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/9/2019

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie z podziałem na 2 części – nr sprawy TZ/EG/4/2019

Najem sześciu samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą i pomocnikiem do wykonywania usługi odbioru szkła opakowaniowego na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 4 zadania – nr sprawy TZ/EG/2/2019

Aktualizacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego TP-MEDIA (moduł ecoSANIT) do obowiązujących przepisów prawa – nr sprawy TZ/PF/1/2019

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy I – nr sprawy TZ/TT/6/2019

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – obszar utrzymaniowy II – nr sprawy TZ/TT/7/2019

Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania jezdni, chodników, dróg rowerowych, przystanków autobusowych i tramwajowych, parkingów, placów, pętli autobusowych i obiektów inżynierskich oraz terenów wewnątrz-osiedlowych na terenie miasta Krakowa – rejon utrzymaniowy nr 1 – nr sprawy TZ/TT/8/2019

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczo – skrzyniowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/11/2019

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 7 sztuk fabrycznie nowych samochodów dostawczo – skrzyniowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/10/2019

Wykonanie i dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z urządzeniami HDS zasilanych CNG dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/3/2019

Zakup wraz z dostawą 2 szt. fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z urządzeniami hakowymi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/5/2019

Rozbudowa zaplecza socjalnego o centrum konferencyjno – edukacyjne na terenie Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/5/2019

Ochronę mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/12/2019

Zakup wraz z dostawą 7 szt. fabrycznie nowych samochodów z urządzeniami hakowymi i osprzętem zimowym dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/13/2019

Świadczenie usług asenizacyjnych w Centrum Ekologicznym Barycz w Krakowie przy ulicy Krzemienieckiej 40 w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/6/2019

Najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania - nr sprawy TZ/EG/10/2019

Przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 03 – nr sprawy TZ/TT/15/2019

Dostawa i pokrycie składowiska odpadów komunalnych Barycz pianą mocznikowo – formaldehydową – nr sprawy TZ/EG/9/2019

Zakup sprzętu komputerowego, sieciowego, systemów operacyjnych i baz danych – nr sprawy TZ/PF/2/2019

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/16/2019

Zakup 17 000 ton soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg dla potrzeb MPO Sp. z o. o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/14/2019

Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/8/2019

Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego czołowej ładowarki kołowej– nr sprawy TZ/TT/18/2019

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów – nr sprawy TZ/EG/12/2019

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/14/2019Opublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 22.08.2019
Podpisał: Beata Wolnik
Dokument z dnia: 15.10.2018
Dokument oglądany razy: 15 333